Celem fundacji jest:

1. Popularyzacja oraz badanie dziedzictwa historycznego miasta i gminy Bełżyce oraz Lubelszczyzny, w szczególności zaś historii dawnego zamku w Bełżycach.

2. Promocja miasta i gminy Bełżyce oraz dawnego zamku w Bełżycach.

3. Animacja życia kulturalnego, artystycznego i społecznego.

4. Upowszechnianie i promowanie działań artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, społecznych i sportowych zwłaszcza wśród mieszkańców miasta i gminy Bełżyce oraz województwa lubelskiego strona 3 z 6

5. Integracja lokalnych środowisk miasta i gminy Bełżyce oraz Lubelszczyzny, wzajemna wymiana doświadczeń oraz sieciowanie.

6. Edukacja dzieci, młodzieży oraz dorosłych, szczególnie w obrębie działań artystycznych, kulturalnych, sportowych i społecznych oraz edukacja historyczna, międzypokoleniowa i międzykulturowa.

7. Wyrównywanie szans w dostępie do kultury i edukacji wśród osób z mniejszymi szansami oraz zagrożonej wykluczeniem.

8. Kształcenie i wsparcie dla lokalnych liderów.

9. Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej uzdolnionym mieszkańcom i mieszkankom miasta i gminy Bełżyce oraz Lubelszczyzny, będącym twórcami, animatorami życia kulturalnego, liderami społeczności lokalnych.

10. Wspieranie holistycznego rozwoju jednostki w społeczeństwie oraz tworzenie przyjaznej przestrzeni dla rozwoju kreatywności, narodzin idei, myślenia w sposób przedsiębiorczy.

11. Wspieranie niekonwencjonalnych działań w sferze kultury, sztuki, edukacji i animacji środowisk lokalnych.

12. Diagnozowanie potrzeb i prowadzenie badań w zakresie kultury, edukacji oraz działań społecznych.

13. Popularyzacja turystyki regionalnej, w tym muzealnictwa, turystyki pieszej, rowerowej i zmotoryzowanej.

14. Promowanie otwartej edukacji.

15. Popularyzacja działań sportowych, obronności kraju i zdrowego trybu życia.

16. Wsparcie merytoryczne i materialne osób czy podmiotów działających w środowisku lokalnym i na jego rzecz.

Pozostały cel działania zawarty jest w § 4 od pkt 17 do pkt 20 statutu.